Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach - kamera internetowa


Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach - Kraków
Kamery internetowe 1 i 2 - przed Bazyliką:

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Akt Zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu dokonany przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Łagiewnikach w dniu 17 sierpień 2002 roku

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki
i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas
i całego świata!

PENITENCJARIA APOSTOLSKA
DEKRET O ZWIĄZANIU ODPUSTÓW Z AKTAMI KULTU
SPEŁNIANYMI DLA UCZCZENIA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

«Miłosierdzie Twoje, Boże, nie zna granic, niewyczerpany jest skarbiec Twojej dobroci...» (modlitwa po hymnie Te Deum). «Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc» (modlitwa z XXVI niedzieli okresu zwykłego) — tak śpiewa, wiernie i z pokorą, święta Matka Kościół. Niezmierzona łaskawość Boża, okazywana zarówno całemu rodzajowi ludzkiemu, jak i każdemu człowiekowi, przejawia się bowiem w sposób szczególnie wyraźny, gdy sam Bóg wszechmogący odpuszcza grzechy i uchybienia moralne, winnych zaś po ojcowsku dopuszcza na nowo do przyjaźni z sobą, którą z własnej winy utracili.
Wierni, poruszeni tym do głębi serca, rozpamiętują tajemnice Bożego przebaczenia i z pobożnością je sprawują; rozumieją oni w pełni, jak bardzo jest godziwe, a nawet konieczne, aby Lud Boży wielbił specjalnymi modlitwami Boże Miłosierdzie i zarazem — spełniwszy z wdzięcznym sercem wymagane uczynki i niezbędne warunki — mógł uzyskiwać duchowe dobra czerpane ze skarbca Kościoła. «Misterium paschalne stanowi szczytowy punkt tego właśnie objawienia i urzeczywistnienia miłosierdzia, które zdolne jest usprawiedliwić człowieka, przywrócić sprawiedliwość w znaczeniu owego zbawczego ładu, jaki Bóg od początku zamierzył w człowieku, a przez człowieka w świecie» (Dives in misericordia, 7).
Istotnie, Miłosierdzie Boże zdolne jest przebaczyć najcięższe nawet grzechy, ale czyniąc to, skłania wiernych do wzbudzenia w sobie nadprzyrodzonego żalu, nie tylko psychologicznego, za własne grzechy, tak że podejmują oni — również z pomocą łaski Bożej — mocne postanowienie, by już więcej nie grzeszyć. Takie duchowe usposobienie pozwala rzeczywiście uzyskać wybaczenie grzechów śmiertelnych, kiedy wierny przyjmuje z pożytkiem sakrament pokuty, lub też żałuje za nie przez akt doskonałej miłości bądź doskonałego żalu i postanawia przystąpić jak najprędzej do sakramentu pokuty. Nasz Pan Jezus Chrystus w przypowieści o synu marnotrawnym poucza nas bowiem, że grzesznik winien wyznać swoją nędzę przed Bogiem, mówiąc: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem» (Łk 15, 18-19), i dostrzec w tym działanie Boże: «był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł się» (Łk 15, 32).

Ojciec Święty Jan Paweł II, wiedziony pasterską troską o dusze i poruszony rozważaniem dobroci Ojca Miłosierdzia, pragnąc wpoić głęboko w umysły wiernych te nakazy i pouczenia wiary chrześcijańskiej, postanowił, aby II Niedziela Wielkanocna była poświęcona rozpamiętywaniu ze szczególną pobożnością tych darów łaski, i nadał jej miano Niedzieli Miłosierdzia Bożego (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dekret Misericors et miserator, 5 maja 2000 r.).

Ewangelia z II Niedzieli Wielkanocnej opowiada o przedziwnych dziełach, jakich dokonał Chrystus Pan w samym dniu zmartwychwstania, gdy po raz pierwszy ukazał się publicznie: «Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: 'Pokój wam!' A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: 'Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam'. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 'Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane'» (J 20, 19-23).

Ażeby wierni przeżywali to święto z głęboką pobożnością, Ojciec Święty rozporządził, że we wspomnianą niedzielę będzie można dostąpić odpustu zupełnego, zgodnie ze wskazaniami podanymi poniżej. Dzięki temu wierni będą mogli obficiej korzystać z daru pocieszenia Ducha Świętego, a przez to żywić coraz większą miłość do Boga i bliźniego; kiedy zaś uzyskają oni Boże przebaczenie, sami będą z kolei gotowi przebaczyć ochoczo braciom.
Dzięki temu wierni w sposób doskonalszy zachowywać będą ducha Ewangelii, urzeczywistniając w sobie odnowę wskazaną i wprowadzoną przez Sobór Watykański II: «Chrześcijanie, pamiętając o słowach Pana: 'Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali' (J 13, 35), niczego nie powinni pragnąć goręcej, niż żeby coraz wielkoduszniej i skuteczniej służyć ludziom w dzisiejszym świecie. (...) Ojciec zaś chce, abyśmy we wszystkich ludziach rozpoznali Chrystusa jako brata i skutecznie miłowali, tak słowem, jak i czynem» (Gaudium et spes, 93).

Dlatego Ojciec Święty, powodowany gorącym pragnieniem rozbudzenia w chrześcijańskim ludzie jak najżywszej czci Bożego Miłosierdzia — ze względu na przebogate duchowe owoce, jakie może ona wydać — podczas audiencji udzielonej w dniu 13 czerwca 2002 r. niżej podpisanym, przełożonym Penitencjarii Apostolskiej, zechciał przyznać odpusty na następujących zasadach:
Udziela się odpustu zupełnego na zwykłych warunkach (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach papieskich) wiernemu, który w II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego, w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, weźmie udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę «Ojcze nasz» i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. «Jezu Miłosierny, ufam Tobie»).
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który — przynajmniej z sercem skruszonym — skieruje do Pana Jezusa Miłosiernego jedno z prawnie zatwierdzonych pobożnych wezwań.
Ponadto marynarze, którzy wykonują swoje obowiązki na niezmierzonych obszarach mórz; niezliczeni bracia, których tragedie wojenne, wydarzenia polityczne, uciążliwe warunki naturalne i inne podobne przyczyny zmusiły do opuszczenia rodzinnej ziemi; chorzy i ich opiekunowie oraz ci wszyscy, którzy z uzasadnionej przyczyny nie mogą opuścić domów lub wykonują pilnie potrzebne zadania dla dobra społeczności, mogą uzyskać odpust zupełny w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, jeśli wyrzekając się całkowicie jakiegokolwiek grzechu, jak to zostało powiedziane powyżej, i z zamiarem spełnienia — gdy tylko będzie to możliwe — trzech zwykłych warunków, odmówią przed świętym wizerunkiem naszego Pana Jezusa Miłosiernego modlitwę «Ojcze nasz» i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. «Jezu Miłosierny, ufam Tobie»).
Gdyby nawet to nie było możliwe, tego samego dnia będą mogli uzyskać odpust zupełny ci, którzy duchowo zjednoczą się z wiernymi, spełniającymi w zwyczajny sposób przepisane praktyki w celu otrzymania odpustu, i ofiarują Miłosiernemu Bogu modlitwę, a wraz z nią cierpienia spowodowane chorobą i trudy swojego życia, podejmując zarazem postanowienie, że spełnią oni trzy przepisane warunki uzyskania odpustu zupełnego, gdy tylko będzie to możliwe.

Kapłani pełniący posługę duszpasterską, zwłaszcza proboszczowie, winni informować w najwłaściwszy sposób wiernych o tym zbawiennym rozporządzeniu Kościoła, gorliwie i ofiarnie słuchać ich spowiedzi, zaś w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, po odprawieniu Mszy św. lub Nieszporów, albo podczas nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego, przewodniczyć — z godnością należną temu obrzędowi — odmawianiu zaleconych wyżej modlitw; pomni wreszcie, że «błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią» (Mt 5, 7), niech głosząc katechezę zachęcają łagodnie wiernych, aby jak najczęściej spełniali uczynki miłości bliźniego lub miłosierdzia, idąc za przykładem i przykazaniem Jezusa Chrystusa, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w drugiej koncesji ogólnej Enchiridion Indulgentiarum.
Niniejszy dekret ma moc wieczystą. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia.

Rzym, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 29 czerwca 2002 r., w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Abp Luigi de Magistris
(tyt. Nova)
Propenitencjarz Większy
Gianfranco Girotti OFMConv
Regens więcej>

Wspólne odmawianie koronki (kliknij w ten link)

******************

Może komuś pomogą słowa Pana Jezusa do Sł.Boży ks. Dolindo Ruotolo (Neapol), który cieszył się szacunkiem Ojca Pio z San Giovanni Rotondo

(fragment z bloga)
Dwa lata temu zapisałam tu kilka ważnych dla mnie skutecznych modlitw i sposobów radzenia sobie z problemami. Nie sądziłam, że to się komuś przyda. Zaglądam tu gdy potrzebuję.
Ku pokrzepieniu serca własnego znalazłam taki oto dowód jak Jezus działa, gdy się Jemu zaufa.

" Przeżywałam bardzo trudne chwile i nie radziłam sobie z nawarstwiającymi problemami. Wydawało mi się, że zwariuję. Nie mogłam spać ani jeść i na szczęście trafiłam na tą stronę. Zastosowałam się do wskazówek tu zawartych. Modliłam się. Przyznam szczerze, że od czasu do czasu wracał do mnie niepokój. Mówiłam wtedy "JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ". Znowu się uspokajałam. WSZYSTKO SIĘ DOBRZE SKOŃCZYŁO. Dziękuję za wskazówki. Pomogły mi spojrzeć na sens modlitwy z całkiem innej strony. Szczęść Boże Wszystkim, którzy to przeczytają. "

Komentarz pochodzi z tego wpisu: JEZU UFAM TOBIE

Polecam też to co powiedział Jezus do sługi Bożego Dolindo Ruotolo
Oto fragment zapisek z pism Sł Bożego Dolindo Ruotolo:

"
Gdy zobaczysz, że twoja dolegliwość zwiększa się zamiast się zmniejszać, nie martw się, zamknij oczy i z ufnością powiedz Mi: "Bądź wola Twoja, Ty się tym zajmij!"
Mówię ci, że zajmę się tym, że wdam się w tę sprawę jak lekarz, a nawet, jeśli będzie trzeba, uczynię cud.


Widzisz, że sprawa ulega pogorszeniu? Nie trać ducha! Zamknij oczy i mów: "Ty się tym zajmij" Mówię ci, że za
jmę się tym i że nie ma skuteczniejszego lekarstwa nad moją interwencję miłości. Zajmę się tym jedynie wtedy, kiedy zamkniesz oczy.

Nie możecie spać, wszystko chcecie oceniać, wszystkiego dociec, o wszystkim myśleć i w ten sposób zawierzacie siłom ludzkim albo - gorzej - ufacie tylko interwencji człowieka.
A to właśnie stoi na przeszkodzie moim słowom i memu przybyciu.
Och! Jakże pragnę tego waszego zawierzenia, by móc wam wyświadczyć dobrodziejstwa i jakże smucę się widząc was wzburzonymi.
Szatan właśnie do tego zmierza: aby was podburzyć, by ukryć was przed moim działaniem i rzucić na pastwę tylko ludzkich poczynań. Przeto ufajcie tylko Mnie, oprzyjcie się na Mnie, zawierzcie Mnie we wszystkim. Czynię cuda proporcjonalnie do waszego zawierzenia Mnie, a nie proporcjonalnie do waszych trosk.
Kiedy znajdujecie się w całkowitym ubóstwie, wylewam na was skarby moich łask.
Jeżeli macie swoje zasoby, nawet niewielkie lub staracie się je posiąść, pozostajecie w naturalnym obszarze, a zatem podążacie za naturalnym biegiem rzeczy, któremu często przeszkadza szatan. Żaden człowiek rozumujący tylko według logiki ludzkiej nie czynił cudów.
Lecz na sposób Boski działa ten, kto zawierza Bogu.
Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz z zamkniętymi oczami duszy: Jezu, Ty się tym zajmij! Postępuj tak we wszystkich twoich potrzebach. Postępujcie tak wszyscy, a zobaczycie wielkie, nieustanne i ciche cuda. To wam poprzysięgam na moją miłość!

Nie ma skuteczniejszej Nowenny od tej:
„Och Jezu, oddaję się Tobie, Ty się tym zajmij”

„Trwajcie w Miłości Mojej... jeśli trwać będziecie we Mnie i trwać będą w was Moje Słowa, proście o cokolwiek byście chcieli, a będzie wam dane” (Jan 15).

Bł. Sługa Boży Dolindo Ruotolo, (1882-1970) tercjarz franciszkański, który został przeniesiony i pochowany w parafii MB Niepokalanej z Lourdes i św. Jana dei Vecchi w Neapolu. www.dolindo.org/english


26 komentarzy:

 1. PROSZĘ CIĘ JEZU MIŁOSIERNY O POMOC W ROZWIĄZANIU MOICH ŻYCIOWYCH SPRAW

  OdpowiedzUsuń
 2. PANIE JEZU MIŁOSIERNY PROSZĘ CIĘ O OPIEKĘ DLA CAŁEJ MOJEJ RODZINY

  OdpowiedzUsuń
 3. KOCHANY JEZU MIŁOSIERNY PROSZĘ O POMOC

  OdpowiedzUsuń
 4. NAJUKOCHAŃSZY JEZU MIŁOSIERNY PROSZĘ CIĘ O OPIEKĘ DLA CAŁEJ RODZINY I DLA EWELINY MARKA EWY

  OdpowiedzUsuń
 5. KOCHANY JEZU MIŁOSIERNY DZIĘKUJĘ CI ŻE MNIE WYSŁUCHAŁEŚ KOCHAM CIĘ JEZU MIŁOSIERNY.

  OdpowiedzUsuń
 6. Kochany Panie Jezu Miłosierny polecam Ci sprawy mojej córki Elżbiety polecam Ci cały ten związek małżeński odnów Marcinowi przysięgę małżenską

  OdpowiedzUsuń
 7. Kochany Panie Jezu Miłosierny polecam Ci moje dzieci polecam ich zwiąski małżenskie odnów miłosć , wiernośc, uczciwośc. Wysłuchaj nas opiekuj się nami,Bądz zawsze z nami. Prosimy o łaske zdrowia

  OdpowiedzUsuń
 8. Jezu Milosierny znasz moj bol i cierpienie.Prosze Cie zajmnij sie tym.Wszystko to z mej winy.Tak nisko upadlem.Lancuchy zla tak mnie skuly ze nie umie sie podniesc i isc prawa droga jak nauczyla mnie mama.ratuj mnie jezu.w Twe rece powierzam moj blad.tak bardzo zaluje tego upadku.kocham cie

  OdpowiedzUsuń
 9. Panie Jezu Miłosierny nie zważaj na moje przeszłe grzechy,wiem,że nie jestem godna aby prosić Cię o cokolwiek,ale spojrzyj na moje czyste serce i piękne czyste myśli.Panie Jezu ośmielam Cię prosić o oddalenie wszystkich chorób ode mnie i moich bliskich,wyzwól od nienawiści i zazdrości,od przekleństw i hańby.Panie Jezu Ty wszystko wiesz,że obdarto mnie z wszystkiego,a nóż chirurgiczny dotknął mojego ciała,które jest Twoje.Panie Jezu Ufam Tobie,zajmij się tym.

  OdpowiedzUsuń
 10. Jezu Najmiłosierniejszy, okaż mi swoją łaskę i przebacz grzechy. Zamykam oczy, a Ty proszę zajmij się wszystkim co trudne, chore i bolesne. Ty Jesteś Bogiem Wszechmogącym, Dobrym Pasterzem i Ty masz Słowa Życia Wiecznego, więc uciekam się do Ciebie i proszę: TY SIĘ TYM ZAJMIJ!

  OdpowiedzUsuń
 11. Boże ulitój się nade mną bo to co się dzieje wkoło mnie nie jest do wytrzymania namoje siły.

  OdpowiedzUsuń
 12. Za synem Stanisławem o zmianę myślenia i powrót do domu.

  OdpowiedzUsuń
 13. Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniała dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładała nad dobro wieczne;
  daj mi dar rozumu, abym poznała prawdy objawione
  na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej;
  daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosiła
  do Boga, a gardziła marnościami tego świata;
  daj mi dar rady, abym ostrożnie postępowała wśród
  niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniała wolę Bożą;
  daj mi dar męstwa, abym przezwyciężała pokusy nieprzyjaciela
  i znosiła prześladowania, na które mogłabym być wystawiona;
  daj mi dar pobożności, abym się rozmiłowała w rozmyślaniu,
  w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej;
  daj mi dar bojaźni Bożej, abym bała się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej.
  Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj
  mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwała,
  i dar umartwienia, abym zadośćuczyniła Boskiej sprawiedliwości.
  Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania,abym żyła po chrześcijańsku i umarła śmiercią świątobliwą.

  OdpowiedzUsuń
 14. Milosierny Boze, uciekam sie do ciebie na ratunek przed okrotnym zlem w moim zyciu. Blagam o ratunek dla mnie i moich dzieci. Dobry Ojcze skryj nas i ratuj. Pomoz mi bo jestem w oktutnej opresji.Boze Moj przyjdz mi z pomoca. Licze na Ciebie Ojcze, Licze na milosc Twa, licze na Ciebie Ojcze na Twa Ojcowska dlon. Licze na ciebie Ojcze licze na kazdy dzien. Licze na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiode sie. Amen

  OdpowiedzUsuń
 15. Milosierny Boze, blagam o pomoc w tragicznej sytuacji. Blagam o Twoja obrone dla mnie i dzieci. Badz wola Twoja. Prosze pomoz mi poznac Twoja wole.

  OdpowiedzUsuń
 16. Panie Jezu w Twoje Rece powierzam Ci wszystko. Czyn wedlug woli Twojej. Nie moja wola lecz Twoja Boze moj, we wszystkich aspektach mojego zycia i moich dzieci. Pomoz nam Panie. Nie zwlekaj. Amen.

  OdpowiedzUsuń
 17. Błagam Ciebie Jezu Chryste Królu wszechświata, o wyleczenie z choroby nowotworowej mojej najdroższej Mamusi. Amen

  OdpowiedzUsuń
 18. Błagam Ciebie Jezu Chryste Królu Miłosierdzia Bożego, o wyleczenie z choroby nowotworowej mojej najdroższej Mamusi. Amen.

  OdpowiedzUsuń
 19. Błagam Ciebie Jezu Chryste Królu Miłosierdzia Bożego, o szczęśliwy przebieg operacji dla mojej najdroższej Mamusi. Amen.

  OdpowiedzUsuń
 20. gam cię Jezu Miłosierny o zdrowie dla całej mojej rodziny i rozwiązanie problemów, a także o Twoją łaskę w mojej chorobie

  OdpowiedzUsuń
 21. Panie Jezu Miłosierny, zamykam oczy i proszę - zajmij się tym: naszymi chorobami, naszymi grzechami, naszymi problemami, naszymi dziećmi i wnukami. Jezu Ufam Tobie.

  OdpowiedzUsuń
 22. i ja CIĘ proszę Panie Jezu Miłosierny też zamykam oczy i proszę zajmij się tym; problemami o rozwiązanie których cię proszę a które są tylko Tobie znane...

  OdpowiedzUsuń
 23. Kochany Jezu proszę o pomoc w rozwiązaniu problemów mojej rodziny.

  OdpowiedzUsuń
 24. KOCHANY JEZU MIŁOSIERNY ZAWIERZAM TWOJEMU MIŁOSIERDZIU EWELINĘ EWE MARKA I CAŁĄ RODZINĘ JEZU UFAM TOBUE

  OdpowiedzUsuń
 25. Kochany Jezu za pośrednictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy błagam Cie Jezu o uzdrowienie i przemienienie naszego małżeństwa Ilony i Krzysztofa - o CUD odrodzenia się w sercu mojego męża Krzysztofa miłości małżeńskiej, miłości do mnie, o powrót mojego męża do domu do mnie i do córki Natalii. Błagam Jezu daj mu pokój serca, dary Ducha Świętego, ulżyj jego wewnętrznym cierpieniom, daj mu radość życia, sens życia, ulecz jego duszę i ciało, wyciągnij go ze stanu przygnębienia,uwolnij go z nałogu alkoholu, daj mu zdrowie i siłę. Daj mu wiarę, nadzieję i miłość, pomóż mu odnaleźć drogę do Twojego Serca i drogę do domu do nas, czekamy na niego, tęsknimy i kochamy go. Strzeż go od złego, miej go w codziennej opiece. Błagam niech nas opuszczą te wszystkie nieszczęścia, rozwiąż nasze węzły.Zawierzam Tobie i Twojemu Najświętszemu Sercu nasze życie. Jezu weź nas w opiekę, ULITUJ SIĘ nad nami Błogosław nam! Przebacz nam! Błagam - Ilona.

  OdpowiedzUsuń